Услуги

В областта на услугите ИНВЕСТОР И КО е тясно специализирано в две основни области:

I. Екология и опазване на околната среда и
II.Корпоративно бизнес-планиране и финансов анализ.

I. Екология и опазване на околната среда

Нашият бизнес в сферата на екологията са организациите по оползотворяване!Pic 1

Дружеството е специализиран консултант по дейността на организациите по оползотворяване на масово разпространени отпадъци по смисъла на чл. чл. 14, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

ИНВЕСТОР И КО е търговски представител на 3 водещи организации по оползотворяване на следните масово разпространени отпадъци:

 • излезли от употреба гуми;
 • излязло от употреба електрическо и електронно оборудване;
 • негодни за употреба батерии и акумулатори.

Също така имаме богат опит в създаването, навлизането на пазара и управлението на организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Като част от нашата консултантска дейност имаме успешен опит в изготвянето на документите по чл. 81 от ЗУО за получаване на разрешение за извършване на дейност на 9 дружества. Шест от тях в момента са лицензирани и са част от общо 31-те работещи към момента организации по оползотворяване в България.

След получаване от министъра на околната среда и водите на разрешението за дейност като организация, извършваме специализирани консултации, като изготвяме на клиентите ефективно работещ модел за работата на организацията по зададени от тях параметри:

 • изграждане и функциониране на системи за разделно събиране на отпадъци (вкл. подготовка и сключване на договори с общини – поставяне и обслужване на контейнери и организиране ма места за събиране, образователно-информационни дейности и т.н.);
 • изпълнение на останалите ангажименти по Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 • пазарни проучвания и анализи;
 • плъзгащ приходно-разходен модел на дейността т.н.

Също така, за клиенти които възнамеряват да влязат на пазара на организациите по оползотворяване, изготвяме пазарни анализи и обзор на законодателната рамка, ведно с реалистичен бизнес модел на работеща организация.

Членовете на екипа ни имат дългогодишен опит в работата с организации по оползотворяване и участват в работните групи при промяна на текстовете на релевантното законодателство – Закон за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове по прилагането му от 2005 г. насам.

II. Корпоративни финансиBusiness-plan-charts

Акцентът в нашата дейност е насочен предимно в работата със стартиращи, малки и средни предприятия. Имаме богат натрупан опит в работата с всякакъв вид бизнес проекти. Ние сме Вашият надежден и опитен партньор, ако Вие предвиждате:

 • да стартирате нов бизнес;
 • да купите или продадете бизнес;
 • да стартирате нов инвестиционен проект в рамките на дейността на Вашето дружество;
 • да извършите финансов анализ на дейността, въз основа на който да вземете важни бизнес решения;
 • да „облечете“ в подходящата форма Вашия нов проект, с оглед предоставянето му за разглеждане от съответен орган и др.

Не се колебайте да ни се обадите!